Redactioneel
IN MIJ STROOMT EEN RIVIER

Lange tijd was het geen probleem. De man, in die tijd nog geen vrouw, op de kansel geloofde hetzelfde als de gelovigen in de banken voor hem. De apostolische geloofsbelijdenis van Nicea had sinds 325 dank zij het zwaard van keizer Constantijn, die naar eenheid in zijn rijk streefde, alle gelovigen op een lijn gekregen. Althans, de meesten. Sommigen bleven er evenals voor Nicea vreemde opvattingen op na houden, maar dat waren ketters en daar wilde je niet toe gerekend worden. Dat bleef zo totdat de hervorming de eenheid doorbrak. Iedereen werd sindsdien geacht zelfstandig te denken en - aan de hand van de Bijbel - tot een eigen geloofsopvatting te komen. Opvallend was dat de apostolicum voorlopig overeind bleef staan en voor alle christenen de geloofsbelijdenis bleef. Dat veranderde rap toen de Verlichting de geesten beroerde. Twee eeuwen later is het niet meer vanzelfsprekend dat de predikant en zijn toehoorder op dezelfde golflengte zitten. Als toehoorder zou je wel eens de vraag willen stellen: 'en hoe denkt u er nu over?'.

Op die vraag hebben vierentwintig remonstrantse predikanten in een antwoord voorzien door in een bundel met de titel "In mij stroomt een rivier" uitdrukking te geven aan wat hen bezielt.
Het is bijzonder te lezen hoe gevarieerd er wordt gedacht, welke wegen er zijn afgelegd, uit welke bronnen men zijn inspiratie put, hoe er wordt omgegaan met de dogmatiek en hoe men uiteindelijk in het leven staat. Ook is het soms ontroerend te lezen hoe een leven verloopt of hoe vragen uit de omgeving inwerken op de auteur.
De titel is ontleent aan het gedicht "Flumen" van Joan Helen Zéguers dat wordt aangehaald op grond van de volgende gedachte.
Geloof is een grondgevoel, een diep besef - net als hoop en liefde. Je kunt het contact ermee verliezen, maar het verliest jou niet. Het wacht en stroomt weer verder.

Wim Ulijn

In mij stroomt een rivier
Remonstrantse predikanten over wat hen bezielt
onder redactie van Koen Holzapffel en Pieter Korbee
uitgeverij Meinema
ISBN 978 90 211 4496 2

 


 
 
     
  U bent welkom in de Wilhelminakapel aan de Wilhelminaweg 7 - 3603 CR Maarssen

de Wilhelminaweg is het verlengde van de Schippersgracht langs/ achter kasteel Bolenstein